پروژه های ویژه

برترین پروژه های انجام شده در مجموعه افزار نوآوران صبا

بیمارستان رسول اکرم
بیمارستان سرطان تهران
شعبات بانک کارآفرین
بیمارستان رضوی مشهد
هتل اسپیناس پالاس
پروژه نمونه صبا

توضیحات کوتاه پروژه صبا

مجتمع تجاری ارگ تجریش

1395

بازار چارسو

1396