کادر مدیریت شرکت

علیرضا کشاورز
مدیرعامل و رئیس‌هیئت‌مدیره
شهرام سلیمانی
مدیرفنی و نایب‌رئیس‌هیئت‌مدیره
محمد بوشهری
مدیر مهندسی
شهاب سلیمانی
مدیر فروش