مجتمع تجاری ارگ تجریش

مجتمع تجاری ارگ تجریش واقع در خیابان سعدآباد تهران به عنوان یکی از سوابق اجرایی درخشان شرکت صبا با قریب 100 درب اتوماتیک بیسام سوئد به شمار میرود.